Gå till innehåll

Behandling av personuppgifter

SHK:s uppdrag

SHK har till uppgift att från säkerhetssynpunkt utreda alla typer av allvarliga civila eller militära olyckor och tillbud, oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften. En utredning syftar till att ge svar på främst tre frågor: Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa i framtiden, eller för att minska konsekvenserna om den gör det? I de fall där händelsen har föranlett en insats från samhällets räddningstjänst ska utredningen också ge underlag för en bedömning av räddningsinsatsen och, om det finns skäl för det, för förbättringar av räddningstjänsten. SHK:s uppdrag är fastlagt i lag och förordning.

SHK utreder inte frågor om skuld eller ansvar och har inte heller några tillsynsuppgifter.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

För att fullgöra vårt uppdrag behöver vi behandla personuppgifter. SHK är personuppgiftsansvarig för den behandling vi utför. Myndigheten har enligt lag rätt att dokumentera olycksplatsen, ta med sig, granska och inhämta handlingar eller föremål som kan antas vara av betydelse för utredningen. Myndigheten får också hålla förhör eller intervjuer med den som antas kunna ge upplysningar av betydelse för utredningen. Dessa intervjuer tas oftast upp på band. SHK får vidare begära att vittnen eller sakkunniga hörs vid domstol eller att någon föreläggs att tillhandahålla handlingar eller föremål. Dessa möjligheter används dock endast i undantagsfall och endast om någon vägrar att frivilligt delta i en intervju eller tillhandahålla myndigheten handlingar eller föremål.

SHK behandlar även personuppgifter för att kunna tillhandahålla en prenumerationstjänst till de som är intresserade av att följa vår verksamhet.

SHK behandlar i utredningsverksamheten personuppgifter huvudsakligen med stöd av artikel 6 c) och e) i dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning). Behandling med stöd av artikel 6 b) kan också förekomma. Uppgifter om s.k. känsliga personuppgifter, företrädelsevis uppgifter om hälsa, behandlas med stöd av Artikel 9 g) och j) (behandling som är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse eller för arkivändamål) samt 3 kap. 2 och 6 §§ dataskyddslagen. I undantagsfall kan det förekomma att SHK behandlar personuppgifter med stöd av samtycke enligt Artikel 6 a) och Artikel 9 a). I dessa fall begär SHK in ett särskilt samtycke för behandling av personuppgifter för ett visst ändamål och särskild information om behandlingen lämnas. Detta gäller bl.a. vår prenumerationstjänst.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

SHK inhämtar uppgifter både direkt från den enskilde (den registrerade) och från andra myndigheter eller aktörer, såsom operatörer och arbetsgivare. Som exempel på handlingar som innehåller personuppgifter och som regelmässigt inhämtas i våra utredningar kan nämnas certifikatuppgifter, behörighetsbevis, arbetsscheman, loggar- och loggböcker. Det kan också finnas anledning att inhämta olika former av medicinska underlag och intyg.

Vilka kategorier personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som behandlas är bl.a. uppgifter om namn, ålder och adress samt andra kontaktuppgifter. Det kan också finnas anledning att behandla uppgifter om hälsa. Utöver bandupptagningarna från våra egna intervjuer behandlar vi även upptagningar från exempelvis larmcentraler, trafikledningar, cockpit i flygplan och fartygsbryggor. Vi behandlar även fotografier och videofilmer där fysiska personer kan förekomma.

För vår prenumerationstjänst behandlar vi uppgifter om e-postadresser.

Mottagare av uppgifter och överföring av personuppgifter till tredje land

De uppgifter vi inhämtar i utredningarna behandlas i huvudsak endast av SHK. Endast de personer som har bedömts ha behov av uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. De uppgifter som tas in för vår prenumerationstjänst behandlas även av vår leverantör av IT-tjänster.

I de fall SHK samarbetar med någon utredningsmyndighet i ett annat land kan uppgifter från utredningen komma att lämnas ut till den andra utredningsmyndigheten. Inom flera transportslag har SHK nämligen en skyldighet enligt lag att samarbeta med och dela information med andra utredningsmyndigheter. I huvudsak handlar det om samarbete med andra EU-länder. Det kan dock i vissa fall bli aktuellt att dela utredningsmaterial med utredningsmyndigheter i tredje land. Om inte EU-kommissionen beslutat att det aktuella landet säkerställer en adekvat skyddsnivå upprättas ett avtal om lämpliga skyddsåtgärder mellan utredningsmyndigheterna innan personuppgifterna lämnas ut.

Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut. Utlämnande av handlingar föregås alltid av en sekretessprövning förutsatt att det inte i en viss situation föreligger en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet för SHK i förhållande till mottagaren av uppgifterna.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som ingår i allmänna handlingar bevaras i enlighet med arkivlagens krav, om inte SHK har stöd för att återlämna eller gallra handlingarna i gallringsföreskrifter. SHK har i sådana föreskrifter stöd för att gallra ljudupptagningar från olika typer av trafikledningstjänster, räddnings- och alarmeringstjänst. Detsamma gäller bl.a. loggböcker, handlingar som ingår i förundersökningar, digitala och analoga fotografier, videofilmer och ljudupptagningar från intervjuer i utredningarna. Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse får enligt beslut av myndigheten gallras när de inte längre behövs för verksamheten och ska då också enligt interna rutiner raderas.

Den registrerades rättigheter

Om dina personuppgifter finns hos SHK har du rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen eller att invända mot behandlingen. En sådan begäran prövas av SHK. Den registrerade har också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.

SHK behandlar som huvudregel inte personuppgifter på grundval av samtycke. Har samtycke lämnats har dock den registrerade en rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Detta gäller bl.a. vår prenumerationstjänst. Återkallas samtycket upphör också prenumerationen.

Myndighetens dataskyddsombud nås via dataskyddsombud@shk.se eller myndighetens växel.