Händelsedatum:

S-200/20

Preliminär bedömning av nya uppgifter om förlisningen av passagerarfartyget ESTONIA

Arbetet med den preliminära bedömningen leds av Estland.

Uppdatering den 22 mars 2024

Vid de undersökningar av passagerarfartyget ESTONIA som genomfördes under 2023 har flera analyser genomförts av andra än utredningsmyndigheterna. Resultaten av sådana analyser har publicerats i ett antal olika rapporter som finns här nedanför.

Rapporter från Estonian Forensic Science Institute

Vid de undersökningar som gjordes under sommaren 2023 togs ett prov i anslutning till den främre skadan på skrovets styrbordssida. En del av stålet i kanten av skadan sågades loss och bärgades för närmare undersökningar. Ett estniskt laboratorium (Estonian Forensic Science Institute) har undersökt provet. Laboratoriet har redovisat sina slutsatser i tre rapporter och anger att:

Det finns inte några spår av kontakt eller kollision med något metallföremål.

Det finns inte några spår av explosiva ämnen.

Det finns inte några karaktäristiska tecken som tyder på att materialet varit utsatt för en explosion. Detsamma gäller den bärgade bogrampen och det fotomaterial som visar bildäck, fartygets bogparti och skadorna på styrbords sida.

Forensiska Rapporter Länk till annan webbplats.

Rapport om borrprov från berggrunden

Vid de undersökningar som gjordes under sommaren 2023 togs ett borrprov från den bergsformation som är belägen intill den främre skadan i skrovets styrbordssida. Borrprovet lämnades till Stockholms universitet som skickade en del av provet till Vancouver Petrographics i Kanada där det skars ur en 0,03 mm tjock skiva för närmare analys. Stockholms universitet har analyserat provet och bedömer att det med stor sannolikhet är gnejs som är en form av urberg.

Petrografisk Analys Länk till annan webbplats.

Biogeokemisk rapport

Vid de undersökningar av MS Estonia som genomfördes under sommaren 2023 togs prover bl.a. på skrovets yta i anslutning till den skada som finns i skrovets styrbordssida. Proverna har analyserats av Stockholms universitet. Stockholms universitet anger i sina slutsatser att det material och avlagringar som finns i anslutning till den främre skadan på skrovets styrbordssida är resultatet av naturliga processer som biologisk påväxt, ansamling av sediment och korrosion. Stockholms universitets rapport finns här: Stockholms universitets rapport Länk till annan webbplats.

Rapport från undersökning av Estonias bogramp

På uppdrag av Statens haverikommission har en visuell undersökning av den bärgade bogrampen genomförts på plats i Estland av Element Materials Technology. Huvudsyftet med undersökningen var att jämföra bogrampens utseende och skador med händelsebeskrivningen enligt den tekniska rapporten: "MV ESTONIA Bogarrangemanget kollapsar - Händelseförlopp", Göteborg, november 2007, Jan-Ove Carlsson.

Det har inte påträffats något vid undersökningen som motsäger den beskrivning av händelseförloppet som beskrivs i underlaget, förutom att rampens låskrokar bedöms ha varit reglade vid förlisningen. Separationen av räckverket skedde med största sannolikhet som en del av olyckan. Det finns inte något som tyder på att bogrampen eller dess räcken har separerats från skrovet med maskinverktyg eller termisk skärning. Rapport Från Element Technology Ab Länk till annan webbplats.

Uppdatering den 21 november 2023

I slutet av november 2023 kommer kompletterande undersökningar att göras av sjöbotten i anslutning till vraket efter passagerarfartyget ESTONIA. Syftet är främst att undersöka om det finns föremål på botten som fallit av det sjunkande fartyget, vilket skulle kunna bidra till att fastställa fartygets exakta färdväg innan det sjönk. Undersökningarna har upphandlats av den estniska olycksutredningsmyndigheten, OJK, och kommer att genomföras av det norska företaget Reach Subsea AS med hjälp av Göteborgs universitets forskningsfartyg SKAGERAK. Utredare från OJK och SHK kommer att delta ombord. Med förbehåll för vädret beräknas undersökningarna på plats pågå under två dygn. De kommer att genomföras med sonarutrustning som bogseras efter undersökningsfartyget.

Uppdatering den 10 oktober 2023

Vid filmningen av Estonias bildäck användes en liten ROV. För att kunna orientera sig under arbetet och bättre följa med på ritningarna över bildäcket kördes ROV:n upp och ned. Det innebär att filmerna från bildäck är upp- och nedvända. Bildäcket har ett trapphus eller en s.k. centercasing som delar bildäcket i en styrbordsdel och en babordsdel. En film av styrbordsdelen och en film av babordsdelen kan nås genom länkarna nedan. Där finns även en film som visar den främre skadan på styrbords sida.

Externa länkar (Vimeo):

Estonias bildäck, babords sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Estonias bildäck, styrbords sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Estonia, främre skada på styrbords sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdatering den 4 oktober 2023

I juli 2023 genomfördes ytterligare undersökningar av MS ESTONIA med hjälp av det norska företaget Reach Subsea A/S. Undersökningarna genomfördes med två olika undervattensrobotar (ROV).

Med hjälp av en liten ROV filmades de delar av fartygets lastrum (bildäck) som gick att komma åt. Filmmaterialet kommer att analyseras närmare och därefter göras tillgängligt för allmänheten.

Bogrampen, som lossnat från fartyget, bärgades. Den har förts till Estland där den kommer att bli föremål för närmare undersökningar.

En del av metallen nära skadan i fartygets styrbordssida sågades loss och bärgades för vidare undersökningar. Ytterligare några metalldelar som skars loss från skrovet av dykare på 1990-talet bärgades. Ett helt fönsterglas och delar av ett annat fönster bärgades. Den ena av bogrampens två preventervajrar bärgades.

Ett borrprov togs på berggrunden i närheten av den främre delen av skadan på fartygets styrbordssida.

Stockholms universitet bedömde initialt att berggrunden består av granodiorit eller granit. Närmare analyser av borrprovet tyder på att det är gnejs.

Prover har tagits på den beväxning som finns framförallt på brottytor i fartygsplåten. Dessa prov kommer att analyseras närmare av Stockholms universitet.

Den 21 september 2023 publicerade Tallinns tekniska universitet (TalTech) sin rapport med beräkningar av de krafter som påverkade fartyget vid dess sammanstötning med havsbottnen. Rapporten finns här: Numerical Assessment Report Taltech Pdf, 12.8 MB.

Uppdatering den 28 februari 2023

Den 23 januari 2023 publicerade utredningsmyndigheterna en delrapport som beskriver de undersökningar som hittills genomförts och vilka preliminära slutsatser som kan dras av dem. Vidare har en stor del av fotodokumentationen från 2022 års undersökningar gjorts tillgänglig för allmänheten på webbplatsen estonia.havkom.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I delrapporten dras följande preliminära slutsatser:

 • Vraket efter M/S ESTONIA är i dåligt skick, med allvarliga strukturella skador.
 • Den plats där det finns berggrund i dagen under skrovet matchar placeringen av deformationen på skrovet.
 • Baserat på de bevis som hittills samlats in finns det inget som tyder på en kollision med ett fartyg eller ett flytande föremål.
 • Baserat på de bevis som hittills samlats in finns det inga tecken på en explosion i fören.
 • Den estniska och svenska utredningsmyndigheten har analyserat de faktauppgifter som finns i 1997 års JAIC-rapport och bedömer att M/S ESTONIA inte var sjövärdig.

Delrapporten finns här: Interimsrapport eng. Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster. (svensk version publiceras inom kort).


Propeller-Estonia.jpg#asset:15902:profilePhoto300pxWidth

En av Estonias propellrar. Fotogrammetri: Ocean Discovery AB.

Bakgrund

Passagerarfartyget ESTONIA sjönk den 28 september 1994 under en resa från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som fanns ombord omkom 852 personer. I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan. En slutrapport publicerades i december 1997.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade hål i fartygets styrbordssida.

Estlands säkerhetsutredningsmyndighet inledde en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige. Olycksutredningscentralen i Finland och Statens haverikommission i Sverige beslutade att bistå den estniska myndigheten i sin bedömning.

Syftet med en preliminär bedömning efter en sjöolycka är normalt att överväga om en haveriutredning ska inledas. I detta fall syftar den preliminära bedömningen till att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka.

De tre utredningsmyndigheterna arbetar gemensamt i enlighet med de internationella reglerna om utredning av sjöolyckor. Under arbetet kommer 1995 års överenskommelse mellan de tre staterna om gravfrid att respekteras.

Inledande utredningsåtgärder

Under hösten 2020 fick utredningsmyndigheterna möjlighet att, i närvaro av filmbolaget, granska det oredigerade råfilmsmaterialet, som i vissa delar publicerades på D-play den 28 september 2020.

Utredningsmyndigheterna har undersökt M/S ESTONIAs bogvisir som förvaras i Sverige. Bogvisiret har 3D-skannats. Bland annat har beräkningar gjorts för att avgöra under hur lång tid bogvisiret kan ha flutit för att bedöma om visiret, efter att det lossnat från fartyget, kan ha skadat fartygets skrov.

Den svenska delen av utredningsgruppen har genomfört intervjuer med svenska överlevande från olyckan.

Den 18 december 2020 kom utredningsmyndigheterna i Estland, Finland och Sverige överens om att det fanns anledning att genomföra utredningsåtgärder på plats. Bland annat bedömdes det att en undersökning och dokumentation borde göras av fartygets skrov, befintliga skador i skrovet och särskilt de två hål som inte tidigare dokumenterats. Sjöbotten runt fartyget borde också dokumenteras. Vidare bedömdes det eventuellt finnas behov av att ta prover såväl av materialet i skrovet som av sjöbotten för närmare analyser.

Med anledning av detta hemställde Statens haverikommission hos regeringen att lagstiftningen till skydd för gravfriden vid M/S ESTONIA skulle ändras på ett sådant sätt att det blev möjligt att genomföra de nämnda utredningsåtgärderna. Sådana lagändringar genomfördes därefter i såväl Sverige som Finland.

Förstudie på platsen

Den 8-16 juli 2021 genomförde utredningsmyndigheterna i Estland och Sverige en förstudie på olyckplatsen främst i syfte att undersöka bottenförhållandena och fartygets position på botten. I detta sammanhang samarbetade haverikommissionen bl.a. med Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och Stockholms universitet. Den estniska utredningsmyndigheten samarbetade bl.a. med Tallinns tekniska universitet (TalTech).

Arbetet innefattade i första hand undersökningar av botten och fartyget med olika former av ekolods- eller sonarinstrument. Viss fotografisk dokumentation med ROV (undervattensrobot) genomfördes också.

Bland de undersökningar som genomfördes kan nämnas:

 • Multibeam (multistråleekolod) med utrustning monterad på fartyg som kör över området.
 • Sidescan (sidoseende ekolod) med utrustning som släpas av ett fartyg genom vattnet.
 • Svepsonarundersökning (Mesotech) med utrustning som sänks ned och placeras runt vraket.

Förstudien utfördes av det estniska kombinationsfartyget EVA 316 och det svenska forskningsfartyget ELECTRA af ASKÖ.

Flertalet av undersökningarna genomfördes av Stockholms universitet.

Konstateranden efter förstudien

De data som samlades in under förstudien var omfattande. Omedelbart efter förstudien konstaterades följande.

 • De två hål som filmats av dokumentärfilmare, varav det ena visats i en TV-dokumentär, bekräftades och dokumenterade med svepsonar och kamera. I anslutning till hålen finns ett antal sprickor i skrovet och mellan hålen finns en längre intryckning i skrovet som bedöms vara drygt 20 meter lång.
 • En del av vraket ligger i mycket mjuk lera. Det finns även partier av botten i närheten av vraket med stenar, hård botten och berg i dagen. Om det haft betydelse för uppkomsten av de två hål i skrovet som har granskats är dock för tidigt att säga.
 • Vid undersökning av fartyget med svepsonar indikerade resultaten att det finns en öppning i fartygets för. ROV-undersökning med kamera bekräftade att fartygets bogramp inte längre fanns på sin plats utan lossnat från sina gångjärnsfästen och nu ligger på sidan, vilket lämnar en öppning in till fartygets bildäck.
 • Även andra skador på fartyget dokumenterades. Det finns bl.a. deformationer på akterskeppet som kan överensstämma med att aktern träffade botten först.

Resultat av förstudien

Den undersökning som gjordes med svepsonar (Mesotech) i samband med förstudien utfördes av Abbott Underwater Acoustics, LLC. En rapport om arbetet har lämnats över till Estlands och Sveriges haverikommissioner. En länk till rapporten finns nedan.

Rapport från undersökning med svepsonar (Mesotech) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under förstudien gjordes sju filmningar med ROV. ROV-filmerna har publicerats på den estniska utredningsmyndighetens webbsida. En länk till filmerna finns här: ROV-filmer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De ROV-filmningar som genomfördes vid M/S ESTONIA utfördes av en estnisk ROV-operatör som i en sammanfattande rapport också beskrivit dykningarna. Dykrapporten har översatts från estniska och en länk till den översatta dykrapporten på engelska respektive svenska finns nedan.

2021 07 20 Summary Of Underwater Robot Survey Of Passenger Ferry Estonia Länk till annan webbplats.

2021 07 20 Sammanfattning Rov Undersökning Estonia Länk till annan webbplats.

Stockholms universitets rapport om bottenförhållandena på olycksplatsen publicerades i november 2021. Av rapporten framgår bland annat att det konstaterats finnas berg i dagen i anslutning till de större skador som finns i skrovets styrbordssida. Berggrunden synes bestå av magmatisk bergart såsom granit eller syenit. Stockholms universitets rapport är tillgänglig via länken nedan.

Stockholms universitets rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undersökningar sommaren 2022

Under försommaren 2022 genomfördes en 3D-laserscanning av MS Estonia. Den estniska utredningsmyndigheten anlitade ett konsortium bestående av ESC Risk Management OÜ och Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock Gmbh för uppdraget. Själva laserscanningen genomfördes av Kraken Robotics.

I juni 2022 genomfördes en fotogrammetrisk undersökning av MS Estonia. Det innebär att fartyget dokumenterades fotografiskt. Den svenska utredningsmyndigheten upphandlade fotogrammetrin och tilldelade Ocean Discovery AB och JD-Contractor A/S uppdraget. Fotodokumentationen resulterade i ca 45 000 fotografier. Fotografierna har sammanställts till en 3D-modell genom att använda fotogrammetri.

Analysen av fotodokumentationen kommer att ligga till grund för beslut om ytterligare utredningsåtgärder på platsen ska vidtas.

Hittills har det i arbetet inte framkommit några fakta som motsäger den tekniska förklaringen till olyckan som anges i 1997 års rapport av den tillfälliga internationella utredningskommissionen (JAIC). Utredningsarbetet är främst fokuserat på att finna orsakerna till de skador som uppmärksammats i fartygets styrbordssida (och som blivit synliga eftersom fartyget under åren vridit sig ca 13 grader). Det finns dock anledning att även i övrigt försöka räta ut en del av de frågetecken som under åren rests beträffande olyckan.

I det sammanhanget har haverikommissionen bl.a. ställt frågor om det hos Försvarsmakten finns någon information som kan belysa händelseförloppet liksom om det finns information om de transporter som skett av militär materiel på Estonia och som tidigare varit föremål för granskning. Haverikommissionen har ännu inte gjort någon slutlig analys eller bedömning av de svar Försvarsmakten givit.

Förfrågan Till Försvarsmakten Pdf, 1.2 MB.

Försvarsmaktens Svar 20221230 Pdf, 4.4 MB.

Svensk ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare i Sverige

Jörgen Zachau

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 mars 2024